කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල, පාස්කු ප්‍රහාරය ගැන සොයන ජනපති කොමිසමටඅමාත්‍ය කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල, පාස්කු ප්‍රහාරය ගැන සොයන ජනපති කොමිසමේ පොලිස් ඒකකයට පැමිණ තිබෙනවා.

No comments

Powered by Blogger.