ඇමෙරිකානු තානාපතිනිය හා අධිකරණ ඇමති අතර හමුවක්


අධිකරණ පද්ධතියේ යටිතල පහසුකම් වැඩි දියුණු කිරීම ,බන්ධනාගාර තදබදය පිළිබදව සාකච්ඡා


අධිකරණ අමාත්‍ය ජනාධිපති නීතිඥ මොහොමඩ් අලි සබ්රි මහතා සහ ශ්‍රී ලංකාවේ ඇමෙරිකානු තානාපතිනී  Alaina B. Teplitz මහත්මිය අතර හමුවක් අද පෙරවරුවේ (08 ) අධිකරණ අමාත්‍යාංශයේ දී පැවැත්විණි.


මෙරට අධිකරණවල පවතින නඩු ගොඩ ගැසීම, අධිකරණ පද්ධතියේ යටිතල පහසුකම් වැඩි දියුණු කිරීම ,බන්ධනාගාර තදබදය, විනිශ්චයකාරවරුන් පුහුණු කිරීම, බේරුම්කරණයට අදාළ කටයුතු, ඇතුළු අධිකරණ හා යුක්තිය පසිදලීමේ ක්‍රියාවලියට අදාළ වත්මන් කාර්ය භාරය හා ඉදිරි සැළසුම් පිළිබදව එහිදී සාකච්ඡා විය.

No comments

Powered by Blogger.