ඇල්ල රක්ෂිතයේ වන වගා ප්‍රදේශයක ගින්නක්ඇල්ල රක්ෂිතයේ පිහිටි වන වගා ප්‍රදේශයක ගින්නක් හටගෙන ඇති බව ආපදා කළමනාකරණ ඒකකය සඳහන් කර සිටිනවා. 


මෙම වන වගාවේ හටගෙන ඇති ගින්න පාලනය කිරීමට වනජීවී දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් අවශ්‍ය පියවර ගෙන ඇති බවයි ආපදා කළමනාකරණ ඒකකයේ සහකාර අධ්‍යක්ෂක ප්‍රදීප් කොඩිප්පිලි වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.


No comments

Powered by Blogger.