වෙලේ සුදාගේ මස්සිනා ඇතුළු තිදෙනෙකු හෙරොයින් සමග අත්අඩංගුවටවෙලේ සුදාගේ මස්සිනා ඇතුළු තිදෙනෙකු හෙරොයින් සමග ඉමදූවේදී අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.

No comments

Powered by Blogger.