පිල්ලයාන් පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් සොයාබැලෙන ජනාධිපති කොමිසට පැමිණෙයි
ප්‍රකාශයක් ලබාගැනීමට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ශිවනේසතුරෛ චන්ද්‍රකාන්තන් හෙවත් (පිල්ලයාන්) පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් සොයාබැලෙන ජනාධිපති කොමිසමේ පොලිස් ඒකකයට පැමිණ තිබෙනවා.

No comments

Powered by Blogger.