රජයේ ආයතනවල මහජන දිනය ලෙස සඳුදා දිනය නම් කරයි

රජයේ ආයතනවල බදාදා දින පැවති මහජන දිනය සඳුදා දිනයට ගෙන ඒමට අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණය කර ඇති බව සම කැබිනට් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක උදය ගම්මන්පිළ ප්‍රකාශ කළා.


No comments

Powered by Blogger.