20 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත දෙවැනිවර කියවීම වැඩි චන්ද 91කින් සම්මත වෙයි20 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත දෙවැනිවර කියවීම වැඩි චන්ද  91කින්   අද පාර්ලිමේන්තුවේ දී සම්මත වුණා.


ඒ අනුව 20 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත දෙවැනිවර කියවීමට පක්ෂව 156 ක් චන්ද හිමිවූ අතර, විරුද්ධව හිමිවුනේ චන්ද 65ක් පමණයි

No comments

Powered by Blogger.