20 ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝදනයට ජාතික නිදහස් පෙරමුණෙන් වෙනස් කම් කිහිපක් ඉදිරිපත් කරයි
20 ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝදනයේ නිවැරදි කළ යුතු මහජනතාවට බලපාන කරුණු තුනක් පිළිබඳ ජාතික නිදහස් පෙරමුණ අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂට දැනුම්දී තිබෙනවා.
No comments

Powered by Blogger.