වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි දිවයිනේ සියලුම සිනමා ශාලා මේ මස 31 වන දා දක්වා වසා තැබීමට පියවරපවතින කොරෝනා අවදානම පාලනය කිරීම සඳහා දිවයිනේ සියලුම සිනමා ශාලා මේ මස 31 වන දා දක්වා වසා තැබීමට රජය පියවර ගෙන තිබෙනවා.

No comments

Powered by Blogger.