දුරගමන් සේවා බස් රථ ඇඳිරිනීතිය ක්‍රියාත්මක වන පොලිස්බල ප්‍රදේශ වල නැවැත්වීම තහනම්දිවුලපිටිය, මිනුවන්ගොඩ සහ වේයන්ගොඩ යන නිරෝධායන ඇඳිරිනීතිය ක්‍රියාත්මක වන පොලිස්බල ප්‍රදේශ හරහා දුරගමන් සේවා බස් රථ සඳහා ගමන් කිරීමට හැකි බව පොලිස් මාධ්‍ය අංශය දැනුම දෙයි.


නමුත් අදාළ පොලිස් බල ප්‍රදේශයන්වල එම බස් රථ නැවැත්වීම, මගීන් බැස්සවී හෝ මගීන් ගැනීම සිදු නොකළ යුතු බව පොලීසිය දන්වයි.


No comments

Powered by Blogger.