කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවෙන් මහජනතාවට විශේෂ දැනුම් දීමක්කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ මහජන සේවාවන් සම්බන්ධයෙන් එම දෙපාර්ථමේන්තුවෙන් විශේෂ නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබනෙවා. පහතින් එම නිවේදනය


කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ මහජන සේවාවන්ට අදාල සියළුම කටයුතු ලංකාවේ සියළුම ප්‍රදේශවල පිහිටි ප්‍රදේශීය කාර්යාල වෙත විමධ්‍යගත කර ඇති බැවින්, ඔබ පදිංචි ප්‍රදේශයට අදාල කම්කරු කාර්යාලය මගින් එකී සියළු සේවාවන් ලබා ගත හැකිවේ. 


එබැවින් ඔබට අවශ්‍ය සේවාවන් ලබා ගැනීම සදහා ප්‍රධාන කාර්යාලය වෙත පැමිණීමේ අවශ්‍යතාවයක් නොමැති අතර පදිංචි ප්‍රදේශයේ කම්කරු කාර්යාලය වෙතින් අදාල සේවාවන් ලබා ගැනීමට කටයුතු කරන මෙන් කාරුණිකව දන්වමි.


No comments

Powered by Blogger.