හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ පාස්කු ප්‍රහාරය ගැන සොයා බලන ජනාධිපති කොමිසම වෙත පැමිණෙයි
හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ සාක්ෂි ලබා දීම සඳහා පාස්කු ප්‍රහාරය ගැන සොයා බලන ජනාධිපති කොමිසම වෙත පැමිණ තිබෙනවා.

No comments

Powered by Blogger.