අධිකරණ අමාත්‍යාංශයේ මහජන දිනය On Line ක්‍රමයට
කොවිඩ් 19 වෛරස තත්වය හේතුවෙන් මහ ජනතාවට අධිකරණ අමාත්‍යාංශයට පැමිණිමට ඇති අපහසුතාවය පිළිබදව සළකා බලා අමාත්‍යාංශයේ මහජන දිනය On Line ක්‍රමයට සිදු කිරීමට අධිකරණ අමාත්‍යාංශය විසින් කටයුතු කර තිබෙනවා. ඒ අනුව  On Line ක්‍රමයට ජනතා ගැටළු විසදීම ගරු අධිකරණ අමාත්‍ය ජනාධිපති නීතිඥ මොහොමඩ් අලි සබ්රි මැතිතුමාගේ  ප්‍රධානත්වයෙන් අද පෙරවරුවේ  ආරම්භ වුණා.


No comments

Powered by Blogger.