බෝගම්බර බන්ධනාගාරයේ රැඳවියන් පිරිසක් විරෝධතාවයකපැරණි බෝගම්බර බන්ධනාගාරයේ රැඳවියන් පිරිසක් වහලය මත නැගී විරෝධතාවයක් ආරම්භ කර තිබේ.

No comments

Powered by Blogger.