ජනාධිපතිවරයාට නිකුත් කළ සිතාසිය අභියාචනාධිකරණය විසින් අවලංගු කරයිලලිත් සහ කූගන් පැහැර ගැනීමේ නඩුව සම්බන්ධයෙන් අධිකරණය හමුවේ පෙනී සිටින ලෙස යාපනය මහේස්ත්‍රාත් උසාවිය විසින් ජනාධිපතිවරයාට නිකුත් කළ සිතාසිය අභියාචනාධිකරණය විසින් අවලංගු කර තිබෙනවා.

No comments

Powered by Blogger.