බැස්ටියන් මාවතේ පදික වෙළෙඳසල් 95ක් කඩා ඉවත් කරයිපිටකොටුව බැස්ටියන් මාවතේ තාවකාලිකව ඉදි කර තිබූ වෙළෙඳසල් 95 ක් ඊයේ රාත්‍රියේ කඩා ඉවත් කර තිබෙනවා.


 නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ නිලධාරීන් පැමිණ  සංවර්ධන කටයුත්තක් බව පවසමින් එම වෙළඳසල් ඉවත් කළ බවටයි තොරතුරු වාර්ථා වෙන්නේ.


එමෙන්ම පිටකොටුව බැස්ටියන් මාවතේ තාවකාලිකව ඉදි කර තිබූ වෙළෙඳසැල් 95 ක් ඉවත් කරන්නැයි එම අධිකාරිය මීට පෙර දැනුම් දී තිබෙනවා.


 ඒ අනුව ඊයේ රාත්‍රිය වන විට වෙළෙඳසල්හි පැවති භාණ්ඩ ඉවත් කර ගැනීමට වෙළඳුන් කටයුතු කළා.

No comments

Powered by Blogger.