කොළඹ උපරිමාධිකරණ සංකීර්ණයේ ගින්නක්කොළඹ උපරිමාධිකරණ සංකීර්ණයේ ගින්නක් හට ගෙන ඇතැයි, වාර්තා වේ.


ගිනිනිවීම් සේවා දෙපාර්තමේන්තුව පැවුසවේ, ගින්න නිවීම සඳහා ගිනිනිවීම් රථ 09ක් පිටත් කර හැරි බවයි.

No comments

Powered by Blogger.