මහර බන්ධනාගාරයේ අවසන් වාර්තාව ලබන සතියේ කැබිනට් මණ්ඩලයටමහර බන්ධනාගාරයේ ගැටුම ගැන සෙවූ පංච පුද්ගල කමිටුවේ අවසන් වාර්තාව ලබන සතියේ කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරන බව අධිකරණ අමාත්‍ය ජනාධිපති නීතිඥ අලි සබ්රි පවසනවා.

No comments

Powered by Blogger.