වාහන අංක තහඩු නිකුත් කිරීමේදී පළාත් සඳහන් කරන අක්ෂර ඉවත් කිරීමට තීරණයක්වාහන අංක තහඩු නිකුත් කිරීමේදී පළාත් සඳහන් කරන අක්ෂර ඉවත් කිරීමට  කැබිනට් අනුමැතිය ලැබී තිබෙනවා.

එහි දැක්වෙන්නේ මෝටර් රථ වාහන ලියාපදිංචි කිරීමේදී සෑම ලියාපදිංචි වාහනයකටම අනන්‍ය වූ අංකයක් නිකුත් කරන බැවින් දෙපාර්තමේන්තු දත්ත පද්ධතිය හරහා එම වාහනය හඳුනාගැනීමේ හැකියාවක් පවතින බවය.


නව ක්‍රමවේදය අනුව පළාත් අතර වාහන හිමිකම් පැවරීමේදී සෑම අවස්ථාවකදීම අංක තහඩු වෙනස් කිරීමට සිදු නොවේ

No comments

Powered by Blogger.