කෝප් කමිටුව පෙනී සිටින ලෙස ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයට දැනුම් දෙයිශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයට පෙබරවාරි මස 11 වනදා කෝප් කමිටුව පෙනී සිටින ලෙස කෝප් කමිටුවේ සභාපති මහාචාර්ය චරිත හේරත් දැනුම්දී තිබෙනවා.

No comments

Powered by Blogger.