යුධ හමුදා රෝහලේදී කොරෝනා මර්දන එන්නත්කරණ වැඩසටහන ඇරඹෙයියුධ හමුදා රෝහලේදී හමුදා නිලධාරීන් 03 දෙනෙකු එන්නත් කරමින් මෙරට කොරෝනා මර්දන එන්නත්කරණ වැඩසටහන ඇරඹෙයි.

No comments

Powered by Blogger.