අතිඋතුම් මැල්කම් කාදිනල් රංජිත් හිමිපාණන් විශේෂ නිවේදනයක් නිකුත් කරයිඅතිඋතුම් මැල්කම් කාදිනල් රංජිත් හිමිපාණන් විසින් ‘ක්‍රිස්තියානි’ නමින් පවත්වාගෙන යන සදාචාර විරෝධී සංවිධාන හා කණ්ඩායම් පිළිබඳ නිකුත් කළ විශේෂ නිවේදනය. 
No comments

Powered by Blogger.